Search
Close this search box.

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật này nêu ra các thông lệ của Trung tâm Mắt Châu Âu đối với thông tin được thu thập từ những người dùng truy cập trang web của chúng tôi tại europeaneyecenter.com, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi.

Cơ quan có trách nhiệm theo nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR): Trung tâm Mắt Châu Âu.

Quyền của người sử dụng
Bạn có thể yêu cầu:
– Nhận xác nhận về việc thông tin cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không và truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ của bạn, cùng với thông tin bổ sung.
– Nhận bản sao thông tin cá nhân mà bạn trực tiếp tình nguyện cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được.
– Yêu cầu cải chính thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi kiểm soát.
– Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.
– Phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.
– Yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
– Nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những quyền này không phải là tuyệt đối và có thể tùy thuộc vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi và các yêu cầu quy định.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nói trên hoặc nhận thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi (“DPO”) bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp bên dưới:
europeaneyecenter@gmail.com.

Giữ lại
Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các chính sách của chúng tôi. Thời gian lưu giữ sẽ được xác định có tính đến loại thông tin được thu thập và mục đích thu thập thông tin đó, lưu ý đến các yêu cầu áp dụng cho tình huống và nhu cầu tiêu hủy thông tin đã lỗi thời, không được sử dụng vào thời gian hợp lý sớm nhất. Theo quy định hiện hành, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân của khách hàng, tài liệu mở tài khoản, thông tin liên lạc và bất kỳ thứ gì khác theo yêu cầu của luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi có thể cải chính, bổ sung hoặc loại bỏ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Cơ sở để thu thập dữ liệu
Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn (nghĩa là, bất kỳ thông tin nào có thể cho phép nhận dạng bạn bằng các phương tiện hợp lý; sau đây gọi là “Thông tin cá nhân”) là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và để tuân thủ các nghĩa vụ quản lý pháp lý và tài chính mà chúng tôi phải tuân theo.

Khi bạn sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và các cách sử dụng khác đối với Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.
Chúng tôi khuyến khích Người dùng của mình đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư và sử dụng nó để đưa ra quyết định sáng suốt.

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?
Chúng tôi thu thập hai loại dữ liệu và thông tin từ Người dùng.

Loại thông tin đầu tiên là thông tin không xác định và không nhận dạng liên quan đến (các) Người dùng, có thể được cung cấp hoặc thu thập thông qua việc bạn sử dụng Trang web (“Thông tin phi cá nhân”). Chúng tôi không biết về danh tính của Người dùng mà từ đó Thông tin phi cá nhân được thu thập. Thông tin phi cá nhân đang được thu thập có thể bao gồm thông tin sử dụng tổng hợp của bạn và thông tin kỹ thuật được thiết bị của bạn truyền đi, bao gồm thông tin phần mềm và phần cứng nhất định (ví dụ: loại trình duyệt và hệ điều hành mà thiết bị của bạn sử dụng, tùy chọn ngôn ngữ, thời gian truy cập, v.v.) để nâng cao chức năng của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Trang web (ví dụ: các trang đã xem, duyệt trực tuyến, nhấp chuột, hành động, v.v.).

Loại thông tin thứ hai Thông tin cá nhân là thông tin nhận dạng cá nhân, cụ thể là thông tin xác định một cá nhân hoặc có thể với nỗ lực hợp lý xác định một cá nhân. Thông tin đó bao gồm:
– Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân từ thiết bị của bạn. Thông tin đó bao gồm dữ liệu vị trí địa lý, địa chỉ IP, các số nhận dạng duy nhất (ví dụ: địa chỉ MAC và UUID) và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của bạn thông qua Trang web.
– Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký vào Trang web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số chi tiết nhất định như: họ và tên; e-mail hoặc địa chỉ thực và thông tin khác.

Làm thế nào để chúng tôi nhận được thông tin về bạn?
Chúng tôi nhận được Thông tin cá nhân của bạn từ nhiều nguồn khác nhau:
– Khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn để đăng ký trên Trang web của chúng tôi;
– Khi bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;
– Từ các nhà cung cấp, dịch vụ và sổ đăng ký công khai của bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp phân tích lưu lượng).

Thông tin này được dùng như thế nào? Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai?
Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin của Người dùng với các bên thứ ba trừ khi được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho những việc sau:
– Liên lạc với bạn – gửi cho bạn các thông báo liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin kỹ thuật và phản hồi bất kỳ vấn đề nào về dịch vụ khách hàng mà bạn có thể gặp phải;
– Để liên lạc với bạn và để thông báo cho bạn về các bản cập nhật và dịch vụ mới nhất của chúng tôi;
– Để phân phát quảng cáo cho bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (xem thêm trong phần “Quảng cáo”);
– Tiếp thị các trang web và sản phẩm của chúng tôi (xem thêm trong phần “Tiếp thị”);
– Thực hiện các mục đích thống kê và phân tích, nhằm cải thiện Trang web.

Ngoài các mục đích sử dụng khác nhau được liệt kê ở trên, chúng tôi có thể chuyển giao hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các công ty con, công ty liên kết và nhà thầu phụ của chúng tôi.

Ngoài các mục đích được liệt kê trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với các nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi, những người có thể ở các khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới, cho bất kỳ mục đích nào sau đây:
– Lưu trữ và vận hành Trang web của chúng tôi;
– Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc cung cấp hiển thị được cá nhân hóa về Trang web của chúng tôi;
– Lưu trữ và xử lý thông tin đó thay mặt chúng tôi;
– Phục vụ bạn với các quảng cáo và hỗ trợ chúng tôi đánh giá sự thành công của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và giúp chúng tôi nhắm mục tiêu lại bất kỳ người dùng nào của chúng tôi;
– Cung cấp cho bạn các ưu đãi tiếp thị và tài liệu quảng cáo liên quan đến Trang web và dịch vụ của chúng tôi;
– Thực hiện nghiên cứu, chẩn đoán kỹ thuật hoặc phân tích;

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nếu chúng tôi có thiện chí tin rằng việc tiết lộ thông tin đó là hữu ích hoặc cần thiết một cách hợp lý để: (i) tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ; (ii) thực thi các chính sách của chúng tôi (bao gồm cả Thỏa thuận của chúng tôi), bao gồm các cuộc điều tra về các vi phạm tiềm ẩn trong đó; (iii) điều tra, phát hiện, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hành vi sai trái khác, nghi ngờ gian lận hoặc các vấn đề an ninh; (iv) thiết lập hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi để bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý; (v) ngăn ngừa tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, chính bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (vi) với mục đích cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật và / hoặc trong trường hợp chúng tôi thấy cần thiết để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác.

Cookies
Chúng tôi và các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác trong các dịch vụ liên quan của chúng tôi, kể cả khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc truy cập các dịch vụ của chúng tôi.

“Cookie” là một phần thông tin nhỏ mà trang web gán cho thiết bị của bạn khi bạn đang xem một trang web. Cookie rất hữu ích và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Những mục đích này bao gồm cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, cho phép tự động kích hoạt một số tính năng nhất định, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và làm cho tương tác giữa bạn và Dịch vụ của chúng tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cookie cũng được sử dụng để giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn thấy có liên quan đến bạn và sở thích của bạn và để tổng hợp dữ liệu thống kê về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Trang web sử dụng các loại cookie sau:
a. ‘Cookie phiên’ chỉ được lưu trữ tạm thời trong phiên duyệt web để cho phép hệ thống sử dụng bình thường và sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn khi trình duyệt bị đóng;

b. ‘Cookie liên tục’ chỉ được đọc bởi Trang web, được lưu trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian cố định và không bị xóa khi trình duyệt bị đóng. Những cookie như vậy được sử dụng khi chúng tôi cần biết bạn là ai để truy cập nhiều lần, chẳng hạn như để cho phép chúng tôi lưu trữ tùy chọn của bạn cho lần đăng nhập tiếp theo;

c. “Cookie của bên thứ ba” được đặt bởi các dịch vụ trực tuyến khác chạy nội dung trên trang bạn đang xem, chẳng hạn như bởi các công ty phân tích của bên thứ ba, những người theo dõi và phân tích quyền truy cập web của chúng tôi.

Cookie không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn, nhưng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được chúng tôi liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie. Bạn có thể xóa cookie bằng cách làm theo hướng dẫn của tùy chọn thiết bị của bạn; tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt cookie, một số tính năng của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách và trải nghiệm trực tuyến của bạn có thể bị hạn chế.

Chúng tôi sử dụng một công cụ dựa trên công nghệ Snowplow Analytics để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web. Công cụ thu thập thông tin như tần suất người dùng truy cập Trang web, những trang họ truy cập khi làm như vậy, v.v. công cụ không thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào và chỉ được sử dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và điều hành Trang web của chúng tôi để cải thiện Trang web và dịch vụ của họ .
Sử dụng thư viện script (Google Web Fonts)
Để trình bày nội dung của chúng tôi một cách chính xác và hấp dẫn bằng đồ họa trên tất cả các trình duyệt, chúng tôi sử dụng thư viện tập lệnh và thư viện phông chữ như Google Web Fonts (https://www.google.com.vn/webfonts) trên trang web này. Google Web Fonts được chuyển vào bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn để tránh tải nhiều lần. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ Phông chữ Web của Google hoặc không cho phép truy cập, nội dung sẽ được hiển thị bằng phông chữ mặc định.
Việc gọi các thư viện tập lệnh hoặc thư viện phông chữ sẽ tự động kích hoạt kết nối với nhà điều hành thư viện. Về lý thuyết, có thể – nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu và nếu có, vì mục đích gì – người vận hành các thư viện tương ứng thu thập dữ liệu.

Chính sách bảo mật của nhà điều hành thư viện Google có thể được tìm thấy tại đây: https://www.google.com/policies/privacy.

Thu thập thông tin của bên thứ ba
Chính sách của chúng tôi chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Trong phạm vi bạn tiết lộ thông tin của mình cho các bên hoặc các trang web khác trên internet, các quy tắc khác nhau có thể áp dụng cho việc họ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin mà bạn tiết lộ cho họ. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của mỗi bên thứ ba mà bạn chọn tiết lộ thông tin.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập thông tin của bên thứ ba
Chúng tôi rất cẩn thận trong việc triển khai và duy trì tính bảo mật của Trang web và thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các hành vi của những người truy cập trái phép hoặc lạm dụng Trang web của chúng tôi và chúng tôi không bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hay nói cách khác, rằng chúng tôi sẽ ngăn chặn việc truy cập đó.

Chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA
Xin lưu ý rằng một số người nhận dữ liệu có thể ở bên ngoài EEA. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia được Ủy ban Châu Âu chấp thuận cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ hoặc ký kết các thỏa thuận pháp lý đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp.

Quảng cáo
Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web. Công nghệ này sử dụng thông tin của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ để phân phát quảng cáo cho bạn (ví dụ: bằng cách đặt cookie của bên thứ ba trên trình duyệt web của bạn).

Bạn có thể chọn không tham gia nhiều mạng quảng cáo của bên thứ ba, bao gồm cả những mạng được điều hành bởi các thành viên của Network Advertising Initiative (“NAI”) và Digital Advertising Alliance (“DAA”). Để biết thêm thông tin về cách làm này của các thành viên NAI và DAA, và các lựa chọn của bạn về việc các công ty này sử dụng thông tin này, bao gồm cách chọn không tham gia các mạng quảng cáo của bên thứ ba do các thành viên NAI và DAA điều hành, vui lòng truy cập các trang web tương ứng của họ: http : //optout.networkadvertising.org/#! / và http://optout.aboutads.info/#!/.

Tiếp thị
Chúng tôi có thể tự mình sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. của bạn hoặc bằng cách sử dụng các nhà thầu phụ bên thứ ba của chúng tôi với mục đích cung cấp cho bạn các tài liệu quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Để tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn trong các tài liệu tiếp thị đó với các biện pháp để từ chối nhận thêm các đề nghị tiếp thị từ chúng tôi. Nếu bạn hủy đăng ký, chúng tôi sẽ xóa địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn khỏi danh sách phân phối tiếp thị của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn đã hủy đăng ký nhận email tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các loại thông báo email quan trọng khác mà không cho bạn cơ hội từ chối nhận chúng. Chúng có thể bao gồm thông báo dịch vụ khách hàng hoặc thông báo hành chính.

Giao dịch công ty
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong trường hợp có giao dịch công ty (ví dụ: bán một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản của chúng tôi). Trong trường hợp nêu trên, bên được chuyển nhượng hoặc công ty mua lại sẽ chịu các quyền và nghĩa vụ như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Trẻ vị thành niên
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, đặc biệt là trong môi trường trực tuyến. Trang web không được thiết kế cho hoặc hướng đến trẻ em. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cho phép trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý hoặc ủy quyền trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi tại europeaneyecenter@gmail.com.

Cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi định kỳ Chính sách Bảo mật; các thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực ngay khi hiển thị Chính sách bảo mật đã sửa đổi. Bản sửa đổi cuối cùng sẽ được phản ánh trong phần “Sửa đổi lần cuối”. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng, sau khi thông báo về các sửa đổi đó trên trang web của chúng tôi, cấu thành sự thừa nhận và đồng ý của bạn đối với các sửa đổi đó đối với Chính sách quyền riêng tư và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của các sửa đổi đó.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi chung nào về Trang web hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng nó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại europeaneyecenter@gmail.com.